Onder minister Liesbeth Homans zullen nieuwkomers wel moeten slagen voor hun inburgeringscursus. Je kunt je vragen stellen bij de efficiëntie van die maatregel, maar Pieter-Paul Verhaeghe vindt dat we ook de doelgroep moeten herbekijken. Is wie voortdurend discrimineert, ook niet toe aan een cursus België 2.0?

Wie? Stadssocioloog (UGent) en lid van denktank Poliargus.

Wat? Een vak ‘burgerschapseducatie’, waarin leerlingen leren omgaan met diversiteit en onze seculiere rechtsstaat, zou een must moeten zijn op school.

Gisteren raakten de contouren van de beleidsnota’s Inburgering en Gelijke Kansen bekend, zeg maar de nieuwjaarsbrieven van minister Liesbeth Homans (N-VA). De eerste beleidsnota’s van een nieuwe minister zijn altijd de belangrijkste. Ze verduidelijken het inhoudelijke project voor de komende bestuursperiode. Onder meer verplichte inburgering en Nederlands zijn de ordewoorden van het voorliggende project.

Wie kan daar tegen zijn? Nieuwkomers mogen toch geholpen worden om hun weg te vinden in onze complexe samenleving? En Nederlands kunnen begrijpen en spreken, dat is toch echt cruciaal? Niettemin zijn er minstens twee fundamentele bezwaren te maken bij de beleidsplannen.

Allereerst zal de inspanningsverbintenis worden vervangen door een resultaatsverbintenis. In verstaanbaar Nederlands: het is voortaan niet meer genoeg om je uiterste best te doen voor de cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie. Nee, vanaf nu moet je effectief ook slagen voor de examens. Maar wat dan met wie om één of andere reden faalt voor een examen? Over de consequenties daarvan is nog veel onduidelijkheid.

In de sector vrezen ze alvast dat een uitkering, een sociale woning of andere sociale rechten afhankelijk gemaakt zullen worden van het al dan niet slagen. Zo worden de verplichte inburgeringscursussen steeds meer een middel om nieuwkomers uit te sluiten in plaats van in te sluiten. Het zou een inefficiënte maatregel zijn, want nieuwkomers zullen daardoor heus niet plots sneller Nederlands leren of een job vinden – eerder integendeel. Behalve inefficiënt, is hij ook sociaal onwenselijk. Nieuwkomers die het doorgaans al niet breed hebben, zullen zo nog minder krijgen. Daarom, weg met die vorm van inburgering.

Eenrichtingsverkeer

Daarnaast zijn de beleidsnota’s Inburgering en Gelijke Kansen een gemiste kans, want ze zijn voornamelijk eenrichtingsverkeer.

Onze samenleving wordt gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Alle mooie woorden over de rijkdom van diversiteit ten spijt, is het voor velen geen evidentie om daarmee om te gaan. Blanke, Nederlandstalige en heteroseksuele koppels (en liefst hooggeschoold) zijn nog altijd de norm in Vlaanderen. Al wie niet aan die norm voldoet, krijgt vroeg of laat met vooroordelen of zelfs regelrechte discriminatie te kampen. Ze vinden moeilijker een betaalbare woning om te huren, ze geraken minder snel aan een goede job of ze worden in de winkel of op straat meewarig bekeken.

Die norm is niet langer van deze tijd. De overheid eist terecht van nieuwkomers dat ze respect hebben voor vrouwen, holebi’s of andersgelovigen. Helaas is ze minder streng voor wie hier geboren en getogen is. Nochtans zijn Vlamingen die anderen ongelijk behandelen op basis van herkomst, seksuele voorkeur of gender ook niet ingeburgerd in onze superdiverse samenleving. Discriminatie, homofobie en seksisme moeten gezien worden als een gebrek aan inburgering.

Ik zou daarom willen pleiten voor meer inburgering. In het onderwijs moet er plaats zijn voor een vak burgerschapseducatie, waarin leerlingen de basisprincipes van onze seculiere rechtsstaat aanleren en waarin ze leren samenleven in diversiteit. Werkgevers of makelaars die structureel bepaalde groepen discrimineren moeten ook op inburgeringscursus. Ze moeten een verbetertraject volgen (in combinatie met een boete), waarin ze leren dat systematisch bepaalde groepen uitsluiten immoreel en vooral inefficiënt is. Met andere woorden, inburgering is een taak van iedereen – oud én nieuw.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als opinieartikel in De Standaard (30 oktober 2014)